Mobilné aplikácie a právne povinnosti

Mobilné aplikácie vyžadujú tiež splnenie viacerých právnych povinností. Patria medzi ne napríklad Všeobecné obchodné podmienky (VOP) pre mobilnú aplikáciu. Avšak pamätajte! VOP si nemožno zamieňať s „pravidlami používania“ aplikácie, ktoré slúžia skôr ako manuál k jej používaniu.

Súčasná doba prináša technické riešenia a snahu o zjednodušenie prístupu k službám.

Mobilné aplikácie sú jedným z týchto riešení. Ide o softvérové nástroje, ktoré sú dostupné z akéhokoľvek miesta prostredníctvom mobilného telefónu.

Váš mobilný telefón sa stal nielen bežným komunikačným zariadením, ale aj nástrojom na uzatváranie zmlúv. Tento moderný spôsob objednávania služieb a tovarov je upravený právnymi predpismi, konkrétne Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorá sa v Slovenskej republike prejavuje prostredníctvom zákona č. 102/2014 Z.z., známeho aj ako „zákon o online predaji“.

Spotrebiteľská legislatíva upravuje vzťahy medzi spotrebiteľmi a poskytovateľmi služieb alebo tovarov, ktoré slúžia na osobnú spotrebu.

Je však dôležité mať na pamäti, že pri zmluvách uzatvorených so spotrebiteľmi treba postupovať nielen podľa všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka, ale aj podľa špecifických spotrebiteľských právnych predpisov, ktoré majú vyšší stupeň dôležitosti.

Toto je dôležité zohľadniť, pretože zmluvy s spotrebiteľmi nie sú výhradne záležitosťou zmluvnej slobody, ale ich obsah a vzájomné povinnosti sú regulované týmito špeciálnymi zákonmi.

V tejto oblasti je tiež dôležitá kontrola zo strany Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI), ktorá zabezpečuje dodržiavanie platných právnych predpisov a súladu s najnovšími súdnymi rozhodnutiami týkajúcimi sa neprijateľných zmluvných podmienok.

Oblasť mobilných aplikácií je však riadená nielen všeobecným zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, ale najmä zákonom o online predaji a zákonom o elektronickom obchode. Tieto právne predpisy upravujú váš postup pri uzatváraní zmlúv na diaľku, vrátane použitia mobilného telefónu.

Aby ste splnili všetky svoje zákonné povinnosti, je dôležité mať vytvorené Všeobecné obchodné podmienky (VOP) pre mobilnú aplikáciu. Treba však zdôrazniť, že tento dokument má právny charakter a nahradzuje individuálnu zmluvu, upravujúcu vzťahy s vašimi zákazníkmi. Nemožno ho preto zamieňať s „pravidlami používania“ aplikácie, ktoré slúžia skôr ako manuál k jej používaniu.

Na čo treba dávať pozor?

Správne vypracované VOP predstavujú právny opis vášho podnikateľského modelu voči koncovým zákazníkom. Hlavným prvkom by mala byť konštrukcia zmluvného cyklu, od momentu objednávky cez jej potvrdenie až po uskutočnenie samotnej služby alebo dodanie tovaru.

Treba mať na pamäti, že zmluva uzavretá na diaľku prináša zákazníkovi špecifické práva, odlišné od práv platných pri zmluve uzavretej v kamennom obchode. Ide napríklad o právo na odstúpenie od zmluvy, teda právo zrušiť zmluvu a požadovať vrátenie zaplatenej sumy a súvisiacich nákladov. Zákon tiež upravuje špecifické situácie, kedy spotrebiteľ nemá toto právo, čo zvyčajne vyhovuje podnikateľovi.

Špecifickou situáciou je aj prípad, keď podnikateľ dostane „trest“ za nesplnenie zákonných povinností, ak na tlačidle objednávky neuvádza informáciu o vzniku finálnej povinnosti zaplatiť za odoslanú objednávku.

Náš zákon totiž stanovuje, že spotrebiteľ nie je v takomto prípade povinný platiť za objednávku. Smernica o právach spotrebiteľov však takéto ustanovenie neobsahuje, čo umožňuje podnikateľovi obhajovať svoje záujmy a uchrániťc sa pred uloženou pokutou alebo stratou práva na úhradu ceny tovaru zo strany spotrebiteľa.

Je možné, že každý podnikateľ sa už stretol s prípadom, keď odoslaná objednávka nebola klientom prevzatá. Mnoho podnikateľov rieši túto situáciu tým, že vo VOP stanoví paušálnu zmluvnú pokutu v prípade nevyzdvihnutia tovaru. Je to však v súlade s právnymi predpismi?

Akú výšku takýchto pokút by sme mali stanoviť? A čo ak zákazník odstúpi od zmluvy ešte pred doručením tovaru? Ak sa tieto otázky týkajú vášho podnikateľského pôsobenia, neváhajte sa obrátiť na nás.

V našej praxi sme sa stretli s mnohými klientmi, pre ktorých sme vypracovali VOP a všetky potrebné dokumenty, aby bolo ich podnikanie v súlade so zákonom a aby sa im vyhli zbytočným a opakujúcim sa pokutám.

Ako je možné vidieť, podnikanie prostredníctvom internetu je špecifický proces, ktorý si vyžaduje kvalitne vypracované VOP a úpravu vášho webového sídla alebo aplikácie, aby boli v súlade so zákonom. Oblasť ochrany spotrebiteľa je špecifická tým, že aj keď ide o zmluvné a súkromné vzťahy, môžu podliehať dohľadu zo strany dozorných orgánov. Inými slovami, nezáleží len na tom, či sa zákazník sťažuje, ale aj inšpektor môže objaviť chyby vo vašich zmluvách, keď si váš internetový obchod alebo aplikáciu „prezrie“ na svojom mobilnom zariadení.

Preto pamätajte, že vaším cieľom by malo byť predchádzať problémom, aby ste sa mohli neprerušene venovať svojmu podnikaniu.

Neváhajte nás kontaktovať na info@artelegal.sk

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *