Privacy Policy

Podmienky spracovania osobných údajov

(ďalej len ako „Dokument“)

Identifikácia prevádzkovateľa, vyhlásenia a garancie

Advokátska kancelária Advokát: JUDr. Filip Petrinec, PhD. IČ: SAK 8297 IČO: 51146363 sídlo: Bratislava 1, Vysoká 14, 81106 (ďalej len ako „Prevádzkovateľ”) spracúva osobné údaje dotknutých osôb vo svojich informačných systémoch osobných údajov, pričom Prevádzkovateľ zodpovedá za ochranu spracúvaných osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „GDPR“). Kontaktná adresa elektronickej pošty je info@artelegal.sk

Prevádzkovateľovi záleží na ochrane osobných údajov a ochrane súkromia dotknutých osôb, ktorú berie vážne, a preto prostredníctvom tohto Dokumentu poskytuje dotknutým osobám nielen komplexné informácie podľa GDPR, ale aj ďalšie informácie a vysvetlenia za účelom vytvorenia úplnej transparentnosti k dotknutej osobe a prehĺbenia vzájomnej dôvery, a to aj s ohľadom na ustanovenia článku 14 GDPR.

Prevádzkovateľ dotknutým osobám garantuje, že nikdy nepredá alebo inak komerčne nevyužije osobné údaje získané od dotknutých osôb v rámci obchodnej spolupráce s akoukoľvek treťou stranou a nikdy nezverejní žiadne osobné údaje dotknutých osôb bez toho, aby s tým dotknuté osoby vopred nevyjadrili individuálny písomný súhlas alebo neudelili Prevádzkovateľovi dostatočné oprávnenie v písomnom splnomocnení.

Prevádzkovateľ dotknutým osobám garantuje, že nikdy neposkytne žiadne osobné údaje, ktoré sú predmetom spracúvania v informačnom systéme osobných údajov Prevádzkovateľa tretej strane bez toho, aby dotknutá osoba na vykonanie takejto spracovateľskej operácie neudelila Prevádzkovateľovi osobitný písomný súhlas alebo dostatočné oprávnenie v písomnom splnomocnení; to neplatí ak bude Prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje oprávneným štátnym orgánom pri výkone ich zákonných právomocí aj bez súhlasu dotknutej osoby podľa príslušných osobitných zákonov, ako napr. zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon na ochranu pred praním špinavých peňazí“).
Prevádzkovateľ obmedzuje osobné údaje, ktoré sú o dotknutých osobách spracúvané na nevyhnutné minimum, ktoré je potrebné na dosiahnutie účelu spracúvania osobných údajov, ktorý je definovaný primárne potrebou poskytovania úkonov právnych služieb, a to z hľadiska plynutia času ako aj rozsahu ich spracúvania. Prevádzkovateľ garantuje dotknutým osobám bezpečnú a nezvratnú likvidáciu osobných údajov bezodkladne po ukončení účelu ich spracovania. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov dotknutých osôb sa nebudú uplatňovať rozhodnutia založené na výlučne automatizovaných prostriedkoch spracúvania osobných údajov a ani tzv. profilovanie v zmysle článku 22 ods. 1 a 4 GDPR.

Prevádzkovateľ ako podnikateľský subjekt poskytujúci právne služby postupuje aj v súlade so zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, podľa ktorého je Prevádzkovateľ, ako aj všetci jeho advokáti, zamestnanci a spolupracovníci, povinný dodržiavať osobitnú povinnosť mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom advokácie pri poskytovaní jednotlivých úkonov právnych služieb, a to aj vrátane informácii, ktoré majú charakter osobných údajov dotknutých osôb. Z uvedeného dôvodu Prevádzkovateľ garantuje dotknutým osobám zvýšenú mieru diskrétnosti a ochrany ich súkromia ustanovením osobitnej zmluvnej zodpovednosti svojich zamestnancov a iných spolupracovníkov za porušenie dôvernosti a mlčanlivosti týkajúcej sa protiprávneho vyzradenia informácii spojených s poskytovaním právnych služieb, vrátane osobných údajov klientov alebo iných fyzických osôb zainteresovaných v právnej veci.
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov dotknutých osôb, ktoré sú zdokumentované v GDPR Compliance projekte, pričom je dostatočne zabezpečená štandardná ako aj špecifická ochrana osobných údajov podľa článku 25 GDPR.
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré by mohlo viesť k vysokému riziku pre práva a slobody dotknutých osôb je pripravený informovať o tejto skutočnosti dotknutú osobu za podmienok podľa článku 34 GDPR.

 

Účel spracúvania osobných údajov, okruh dotknutých osôb a právny základ

 

Prevádzkovateľ vystupuje pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb na účely poskytovania právnych služieb podľa zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o advokácii“) ako samostatný prevádzkovateľ. Vo vzťahu ku klientom poskytujúcim Prevádzkovateľovi osobné údaje na účel podľa prvej vety tohto ustanovenia Dokumentu má Prevádzkovateľ postavenie príjemcu a tretej strany v zmysle článku 4 ods. 9 GDPR.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je aj plnenie zmluvy alebo tzv. predzmluvné právne vzťahy. V tomto prípade ide o plnenie zmluvy súvisiacej s poskytovaním právnych služieb a v prípade predzmluvných právnych vzťahov ide o spracúvanie osobných údajov pred okamihom uzavretia zmluvy napr. v podobe kontaktného formuláru uvedeného na webovom sídle www.artelegal.sk alebo prostredníctvom telefonického alebo osobného kontaktu s prevádzkovateľom. Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je poskytovanie právnych služieb podľa Zákona o advokácii.

Dotknutou osobou je na účely Dokumentu akákoľvek fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané na účely poskytovania právnych služieb advokáta podľa Zákona o advokácii bez ohľadu na jej procesné alebo zmluvné postavenie vo vzťahu k Prevádzkovateľovi.

Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb na účel podľa bodu 2.2 tohto Dokumentu je Zákon o advokácii.
Ak ste poskytli Prevádzkovateľovi súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov, právnym základom pre ich spracovanie je následne tento udelený súhlas.

Našim záujmom je, aby sme spolu s Vami zostali v kontakte a mohli sme Vás informovať o novinkách a referenciách našej advokátskej kancelárie, ako aj odborných príspevkoch, ktoré publikujeme. Na tento účel Vám predkladáme možnosť vyjadrenia súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov na marketingové účely v podobe zasielania marketingových informácií prostredníctvom tzv. Newslettera.

Ak nám poskytnete Váš súhlas, budeme po celú dobu jeho platnosti a to až do odvolania Vášho súhlasu spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mailová adresa. Akýkoľvek Váš súhlas na spracovanie osobných údajov môžete bezplatne odvolať prostredníctvom Vašej žiadosti uplatnenej prostredníctvom písomnej žiadosti na adresu elektronickej pošty info@artelegal.sk odvolanie Vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov uskutočnenú pred jeho odvolaním.

Doba spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb počas doby trvania poskytovania právnych služieb advokáta. Po ukončení poskytovania právnych služieb je celá súvisiaca agenda, najmä všetky doklady, ktoré boli Prevádzkovateľovi zverené klientom alebo, ktoré Prevádzkovateľ počas právneho zastupovania v mene klienta prevzal, t.j. aj osobné údaje dotknutých osôb, ktorých Účel spracúvania skončil sú odovzdané osobne na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu klientovi alebo jeho novému právnemu zástupcovi.
V prípade spracovania osobných údajov na základe súhlasu, budú osobné údaje spracúvané počas celej doby od okamihu udelenia tohto súhlasu až po okamih jeho odvolania.

 

Identifikácia sprostredkovateľov, subdodávateľov a tretích strán

 

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb na účely podľa článku 2 tohto Dokumentu využíva nasledovných dostatočne preverených a odborne spôsobilých obchodných partnerov schopných garantovať bezpečnosť spracúvania osobných údajov dotknutej osoby, ktorí majú v zmysle článku 28 GDPR postavenie sprostredkovateľov:
Účtovnícka obchodná spoločnosť za účelom vykonávania služieb účtovníctva, fakturácie a mzdového účtovníctva;
Obchodnej spoločnosti poskytujúcej webhosting za účelom správy webového sídla
a webových komponentov Prevádzkovateľa.
Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb využíva, resp. môže využívať v závislosti od udelenia písomného súhlasu so spracúvaním osobných údajov aj ďalších partnerov, ktorí však majú postavenie samostatných prevádzkovateľov, resp. tretích strán, v postavení príjemcov osobných údajov dotknutých osôb, napríklad spolupracujúcich advokátov v zmysle Zákona
o advokácii.
Prevádzkovateľ môže byť povinný pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb alebo niektorého z okruhov dotknutých osôb poskytovať podľa povahy veci a konkrétneho skutkového stavu veci vzniknutej pri poskytovaní úkonov právnych služieb osobné údaje dotknutej osobe aj bez jej súhlasu nasledovným tretím stranám, a to najmä:
Spravodajskej finančnej jednotke Národnej kriminálnej agentúry za podmienok ustanovených v Zákone o ochrane pred praním špinavých peňazí;
Slovenskej advokátskej komore za podmienok ustanovených Zákonom o advokácii; Všeobecným súdom Slovenskej republiky v intenciách príslušných osobitných zákonov (napr. Trestný poriadok, Civilný sporový poriadok, Správny súdny poriadok, Civilný mimosporový poriadok);
Ústavnému súdu Slovenskej republiky podľa zákona č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov; orgánom činným v trestnom konaní podľa zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon; Európskemu súdnemu dvoru a Európskemu súdu pre ľudské práva;
súdnym exekútorom podľa zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov; správcom konkurznej podstaty podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
notárom podľa zákona č. 323/1992 Zb. Notársky poriadok v znení neskorších predpisov;
Ministerstvu spravodlivosti SR podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
súdnym tlmočníkom a prekladateľom v rozsahu nevyhnutnom na riadny výkon ich činnosti;
súdnym znalcom v rozsahu nevyhnutnom na riadny výkon ich činnosti; banke podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov; iným orgánom verejnej moci podľa príslušných osobitných zákonov.Prenos osobných údajov partnerskej advokátskej kancelárii

 

Za predpokladu, že subjekt údajov požiada Prevádzkovateľa o poskytnutie právnych služieb v Českej republike udelí Prevádzkovateľovi splnomocnenie na zastupovanie v konaní pred orgánmi verejnej správy alebo inými osobami v Českej republike, poskytne Prevádzkovateľ osobné údaje subjektu údajov svojej partnerskej advokátskej kancelárii, o ktorej bude Dotknutá osoba informovaná vopred.

Naša partnerská advokátska kancelária vystupuje v pozícii samostatného prevádzkovateľa osobných údajov na účely poskytovania právnych služieb s oprávnením pre územie Českej republiky, pričom k poskytnutiu osobných údajov dôjde na základe našej vzájomnej zmluvy upravujúcej služby v zmysle predchádzajúceho bodu.

Rozsah osobných údajov, ktorý je predmetom spracúvania o dotknutých osobách

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súlade článkom 6 ods. 1 písm. b) a c) a v spojitosti s § 18 ods. 6 Zákona o advokácii v takom rozsahu, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie účelu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby; spravidla ide o všetky osobné údaje, ktoré sú nevyhnutnou a neoddeliteľnou súčasťou dokumentov tvoriacich spisový materiál konkrétnej právnej veci, vrátane súvisiacich elektronických dokumentov a elektronickej pošty.

Prevádzkovateľ spracúva aj zvlášť citlivé osobné údaje spadajúce do osobitnej kategórie osobných údajov v zmysle článku 9 GDPR v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov pred príslušnými orgánmi verejnej moci. Prevádzkovateľ v rámci interných postupov a opatrení prijatých na zabezpečenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov kladie na ochranu osobitnej kategórie osobných údajov zvýšený dôraz.

Zásady ochrany súkromia pri využívaní webovej stránky

Prevádzkovateľ aktuálne na webovom sídle artelegal.sk využíva súbory typu cookies. Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý Web stránka ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si Webová stránka na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve Webovej stránky alebo prehliadaní jej jednotlivých podstránok nemusíte opätovne uvádzať.

Prevádzkovateľ využíva vlastné súbory cookies (tzv. first party cookies) za účelom optimalizovania funkcií Webovej stránky a lepšieho používateľského komfortu návštevníka Webovej stránky.
Webová stránka využíva aj tzv. krátkodobé cookies, ktoré sa po ukončení používania internetového prehliadača automaticky z počítačového systému Dotknutých osôb, resp. iných koncových používateľov Programovej aplikácie vymažú. Avšak v niektorých prípadoch môže dochádzať aj k spracúvaniu tzv. dlhodobých cookies, ktoré ostávajú v zariadení koncového používateľa, pričom Prevádzkovateľovi umožňujú rozpoznať, že Webovú stránku opätovne navštevuje dané zariadenie koncového používateľa, čo môže byť v závislosti od nastavení vykonaných používateľom Programovej aplikácie spojené napr. s pamätaním si prednastaveného prístupového hesla do Programovej aplikácie apod.

Prevádzkovateľ informuje Dotknuté osoby a všetkých návštevníkov Webovej stránky o tom, že všetky súbory cookies, ktoré Webová stránka môže ukladať v koncovom zariadení akéhokoľvek návštevníka Webovej stránky možno kontrolovať a vymazať. Vhodným nastavením internetového prehliadača je možné účinne a úplne zamedziť využívaniu súborov typu cookies. Konkrétne informácie a inštrukcie k nastaveniam jednotlivých typov internetových prehliadačov je možné nájsť tu: https://www.aboutcookies.org/how-to-control-cookies/ a informácie potrebné

k vymazaniu súborov typu cookies z technického zariadenia používateľa je možné nájsť tu: https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/. Vo všeobecnosti je možné uviesť, že je potrebné v internetovom prehliadači zapnúť funkciu, ktorá sa zvykne označovať ako „Ochrana pred sledovaním“.

Prevádzkovateľ informuje Dotknuté osoby, že v prípade ak internetový prehliadač využitý zariadením koncového používateľa na vstup a prezeranie obsahu Webovej stránky povoľuje využívať Webovej stránke súbory typu cookies, tak je to Prevádzkovateľ oprávnený považovať za vyjadrenie platného právneho súhlasu koncového používateľa technického zariadenia, do ktorého sa ukladajú súbory typu cookies v súlade s (návrhom) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ o rešpektovaní súkromného života a ochrane osobných údajov v elektronických komunikáciách a o zrušení smernice 2002/58/ES (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách (ďalej len ako „e-Privacy nariadenie“).
Prevádzkovateľ Dotknuté osoby upozorňuje, že ak sú počas návštevy a používania Webovej stránky prihlásené do iných internetových služieb od spoločnosti Google Inc. môže zo strany spoločnosti Google Inc. dochádzať k spracúvaniu osobných údajov Dotknutej osoby. Na toto spracúvanie osobných údajov nemá Prevádzkovateľ žiadny dosah a ani vplyv a ani na ňom nijakým spôsobom neparticipuje.

Spoločnosť Google Inc. je v súvislosti s používaním Webovej stránky Dotknutými osobami treťou stranou v postavení samostatného prevádzkovateľa. Viac informácií o aktuálnych pravidlách ochrany súkromia prijaté spoločnosťou Google Inc. môžu Dotknuté osoby nájsť tu: https://www.google.com/policies/privacy/?hl=sk.

Využívanie sociálnych sietí

Oficiálne webové sídlo Prevádzkovateľa artelegal.sk (resp. všetky relevantné národné domény ako www.artelegal.cz a www.artelegal.eu), ktoré fungujú len ako jeho jazykového mutácie s relevantným obsahom v príslušnom jazyku) obsahuje viacero prídavných modulov (pluginov) odkazujúcich na oficiálne profily Prevádzkovateľa zriadené na sociálnych sieťach prevádzkovaných samostatnými prevádzkovateľmi v postavení tretej strany. Tieto môžu byť aktivované prostredníctvom interakcie iniciovanej Dotknutou osobou (kliknutie na príslušný piktogram znázorňujúci sociálnu sieť Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+). Pokiaľ nedôjde zo strany dotknutej osoby k interakcii (kliknutiu) budú predmetné pluginy neaktívne a nebude dochádzať k žiadnemu spracúvaniu dát. V prípade iniciovania akéhokoľvek z uvedených pluginov odkazujúcich na profily Prevádzkovateľa zriadené na sociálnej sieti môže dôjsť k spracúvaniu údajov o dotknutej osobe zo strany príslušného prevádzkovateľa sociálnej siete. Prevádzkovateľ na takéto spracúvanie dát nemá žiadny dosah a ani vplyv, okrem časti, v rámci ktorej môže spravovať obsah svojej stránky na príslušnej sociálnej sieti v zmysle podmienok používania konkrétnej sociálnej siete. O spracúvaní osobných údajov a iných dát prevádzkovateľmi sociálnych sietí sa môžete viac dozvedieť tu:

https://sk-sk.facebook.com/privacy/explanation https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Prevádzkovateľ rešpektuje a dodržiava politiky ochrany súkromia, ktoré prijali prevádzkovatelia sociálnych sietí špecifikovaní v bode 7.1 tohto Dokumentu. Prevádzkovateľ administruje svoje oficiálne profily na sociálnych sieťach špecifikovaných v bode 7.1 tohto Dokumentu a zabezpečuje priebežné a bezodkladné odstraňovanie akýchkoľvek hanlivých, urážlivých, nenávistných, vulgárnych, sexuálnych alebo extrémistických prejavov iných užívateľov sociálnej siete, ktoré nie je možné v demokratickej spoločnosti považovať za zlučiteľné s výkonom ústavne zakotvenej slobody prejavu.

Prevádzkovateľ nevyužíva sociálne siete na to, aby získaval o registrovaných členoch sociálnej siete žiadne iné informácie a osobné údaje, ako sú informácie a osobné údaje uvedené, resp. zverejnené samotnou dotknutou osobou v rámci oficiálneho profilu Prevádzkovateľa na sociálnej sieti špecifikovanej v bode 7.1 tohto Dokumentu. Prevádzkovateľ nijako nevyužíva (najmä nezískava, neoboznamuje sa, neukladá, nezdieľa, nezverejňuje) žiadne informácie a osobné údaje, ktoré o sebe dotknutá osoba uvádza na vlastnom (súkromnom) profile zriadenom na akejkoľvek sociálnej sieti špecifikovanej v bode 7.1 tohto Dokumentu.

Prevádzkovateľ nevyužíva sociálne siete špecifikované v bode 7.1 tohto Dokumentu na vedenie marketingovej komunikácie, ale používa ich výlučne na informatívne a vzdelávacie účely o svojej činnosti, dennom fungovaní jeho tímu a odbornom zameraní.

Prístup prevádzkovateľa k využívaniu cloudových služieb

Prevádzkovateľ aktuálne využíva služby poskytovateľov cloud computingových služieb, a to primárne v rovine cloudovej infraštruktúry ako služby (IaaS), cloudového softvéru ako služby (SaaS), pričom dochádza k uchovávaniu dát, vrátane osobných údajov, na vzdialených virtuálnych serveroch poskytovateľa cloudovej služby alebo iným spracovateľským operáciám s osobnými údajmi dotknutých osôb. Pri využívaní cloud computingových služieb Prevádzkovateľ v čo možno najväčšej možnej miere eliminuje riziká spojené s prípadným únikom osobných údajov a dôverných informácií. Za týmto účelom preto využíva len overených poskytovateľov takýchto služieb, ktorí disponujú najmodernejšími bezpečnostnými riešeniami a dodržiavajú najprísnejšie bezpečnostné štandardy.
Prevádzkovateľ v súčasnosti využíva aj vlastné dátové úložiská a vlastnú modernú IT infraštruktúru, ktorá poskytuje klientom dostatočný užívateľský komfort a bezpečnosť ich dát, vrátane osobných údajov.
Prevádzkovateľ sa v prípade využívania cloudových služieb zaväzuje:
využívať služby cloud computingu iba v odôvodnených prípadoch, ktoré s ohľadom na účelnosť dosahovania pracovných cieľov, nákladovosť, konkurencieschopnosť
a inovatívnosť nie je možné rovnako efektívne dosiahnuť inými prostriedkami; využívať iba dostatočne preverených poskytovateľov cloudovej služby schopných poskytnúť reálne i právne garancie pre dosiahnutie dostatočnej miery bezpečnosti postupovať pri preverovaní poskytovateľov cloudovej služby podľa interných pravidiel ustanovených v internej bezpečnostnej smernici
uzatvoriť s poskytovateľom cloudovej služby zmluvy na garantovanie dostupnosti služieb (tzv. SLA – Service Level Agreement) a dodržiavania mlčanlivosti a zmluvy spĺňajúcej požiadavky na ochranu osobných údajov podľa článku 28 ods. 3 GDPR, nevyužívať služby cloud computingu, pri ktorých by mohlo dochádzať
k cezhraničnému prenosu osobných údajov do tretích krajín nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov s výnimkou subjektov usídlených v USA, ktoré sú certifikované v systéme „Privacy Shield“.

Cezhraničný prenos osobných údajov

Prevádzkovateľ nebude vykonávať žiadny cezhraničný prenos osobných údajov získaných od dotknutých osôb do tretej krajiny nezaručujúcej primeranú úroveň ochrany osobných údajov.
Žiadne z osobných údajov, ktoré budú spracúvané obchodnými partnermi Prevádzkovateľa uvedenými v článku 4 tohto Dokumentu nebudú prenesené z územia členských štátov Európskej únie do tretích krajín.

 

Zdroj osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania

Zdrojom osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania Prevádzkovateľom na účel podľa bodu 2.2 tohto Dokumentu je primárne vždy dotknutá osoba alebo iná fyzická alebo právnická osoba oprávnená konať v mene dotknutej osoby na základe písomného plnomocenstva, ktorá má vo vzťahu k Prevádzkovateľovi postavenia klienta úkonov právnych služieb.

Osobné údaje, ktoré sú predmetom spracúvania na účely podľa bodu 2.2 tohto Dokumentu môžu pochádzať aj:

aj z verejne dostupných zdrojov alebo z informačných zdrojov tretích strán, ak má na ich získanie Prevádzkovateľ pri poskytovaní právnych služieb podľa Zákona o advokácii právny nárok;
z procesných úkonov a dokumentov tretích strán, ktoré sú vykonávané v rámci rôznych právnych konaní, na ktorých Prevádzkovateľ participuje ako advokát niektorého z účastníkov konania;

z procesných úkonov a dokumentov iného advokáta za predpokladu, že bol Prevádzkovateľom v konkrétnej právnej veci substitučne splnomocnený na vykonávanie úkonov právnych služieb.

Informácie a poučenia o právach dotknutej osoby

Prevádzkovateľovi záleží na ochrane Vašich osobných údajov, a preto sa usiluje o ich silné zabezpečenie prostredníctvom individuálnych, moderných technických a organizačných bezpečnostných opatrení, ako aj prostredníctvom možnosti kedykoľvek uplatniť Vaše práva dotknutej osoby podľa GDPR prostredníctvom písomnej vlastnoručne podpísanej žiadosti, z ktorej bude zrejmé Vaša identita a právo, o ktorého výkon nás žiadate. Žiadosti o výkon práva dotknutej osoby určené Prevádzkovateľovi môžete posielať na adresu sídla Prevádzkovateľa. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa výkonu Vašich práv Dotknutej osoby nás môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v bode 1.1 tohto Dokumentu.

S účinnosťou od 25. mája 2018 máte k dispozícii nové práva, ktoré by Vám mali poskytnúť efektívnejšiu kontrolu a prehľad o Vašich osobných údajoch, ktoré spracúva naša spoločnosť ako Prevádzkovateľ. Konkrétne ide o právo na prístup k údajom (článok 15 GDPR), právo na opravu (článok 16 GDPR), právo na vymazanie (článok 17 GDPR), právo na obmedzenie spracúvania (článok 18 GDPR), právo na prenosnosť údajov (článok 20 GDPR). Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek podať sťažnosť na dozorný orgán – viac informácií je možné nájsť na webovej stránke dataprotection.gov.sk

Vzhľadom na podmienky spracúvania osobných údajov vytvorené Prevádzkovateľom si Vás dovoľujeme informovať, že Vám nevzniká právo namietať individuálne rozhodnutia založené na automatizovanom spracúvaní (článok 21
a článok 22 GDPR), pretože nevykonávame žiadne spracovateľské operácie s Vašimi osobnými údajmi bez zapojenia ľudského faktora výlučne prostredníctvom technológii a softvérových prostriedkov spracúvania osobných údajov. Vyššie uvedenými informáciami Vás v žiadnom prípade nechceme odradiť od uplatňovania Vašich práv, ale chceme Vám poskytnúť len určité usmernenie za účelom efektívnejšieho vybavovania tejto agendy.
Každá žiadosť o výkon práva dotknutej osoby podľa GDPR môže byť uplatnená na základe písomnej a vlastnoručne podpísanej žiadosti zaslanej na adresu sídla Prevádzkovateľa. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že pri vybavovaní Vašej žiadosti Vás môžeme požiadať o dôveryhodné overenie Vašej totožnosti, v prípade, ak nás budete žiadať o výkon Vášho práva iným spôsobom ako písomným listom s Vašim vlastnoručným podpisom (napr. emailovou žiadosťou) alebo osobne v sídle Prevádzkovateľa.
Uplatnenie Vašich práv dotknutej osoby uvedených v článku 12 tohto dokumentu je možné si vopred dohodnúť aj v sídle Prevádzkovateľa, pričom však vždy vyžadujeme osobné overenie Vašej totožnosti prostredníctvom jej preukázania predložením dokladu Vašej totožnosti.
V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vami udeleného súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, máte vždy možnosť tento súhlas jednoducho a kedykoľvek odvolať, a to aj prostredníctvom elektronickej pošty odoslanej z emailovej adresy, ktorú spracúvame spoločne s Vašimi ďalšími osobnými údajmi.
Každá žiadosť o výkon práva dotknutej osoby, ktorá nám bude doručená bude individuálne a kompetentne posúdená, pričom o výsledku Vás budeme vždy informovať najneskôr do jedného mesiaca od prijatia Vašej žiadosti. Proces vybavenie Vašej žiadosti spojenej s výkonom Vášho práva dotknutej osoby podľa GDPR je bezplatné. V prípade, ak by sme Vašu žiadosť o výkon práva dotknutej osoby nevybavili podľa Vašej mienky v súlade s GDPR máte možnosť podať sťažnosť dozornému orgánu (dataprotection.gov.sk) alebo uplatniť súdny prostriedok nápravy priamo na príslušnom súde.
V prípade, akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany Vašich osobných údajov
a uplatňovania práv nás prosím neváhajte kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov zverejnených na našom webovom sídle https://www.artelegal.sk Prevádzkovateľ je oprávnený za určitých právom stanovených podmienok obmedziť výkon práva dotknutej osoby, a to hlavne v prípade, keď požadované osobné údaje (informácie) musia zostať dôverné na základe povinnosti zachovávať mlčanlivosť ustanovenú Zákonom o advokácii.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby

Prevádzkovateľ poveril výkonom dohľadu nad spracúvaním osobných údajov svojho zamestnanca, ktorý vykonáva pre Prevádzkovateľa funkciu kontaktnej osoby na účely ochrany osobných údajov.
V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa problematiky ochrany osobných údajov a ochrany súkromia alebo v prípade žiadosti o výkon práva dotknutej osoby môžu dotknuté osoby kontaktovať priamo Zodpovednú osobu Prevádzkovateľa prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: info@artelegal.sk

Schválené v Bratislave, Slovenská republika Dňa 1. augusta 2021

JUDr. Filip Petrinec, PhD. advokát