JUDr. Filip Petrinec, PhD.

advokát

PRAX A SKÚSENOSTI

Špecializuje sa najmä na compliance, ochranu spotrebiteľa a elektronický obchod, IT právo, GDPR, platobné služby, krypto reguláciu, ochranu pred legalizáciou príjmu z trestnej činnosti a financovaním terorizmu (AML), súdne spory, medzinárodné vymáhanie pohľadávok, obchodné zmluvy, Cloud Computing, žaloby na náhradu škody a náhradu nemajetkovej ujmy a ochranu osobnosti.

Ako právnik v minulosti pôsobil v oblasti legislatívy, implementácie práva EÚ a advokácie. Okrem právnického vzdelania nadobudol aj vzdelanie v oblasti podnikového manažmentu na doktorandskom stupni štúdia Fakulty manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave.

Disponuje odbornými skúsenosťami z činnosti ústredného orgánu štátnej správy- Ministerstva hospodárstva SR, kde nadobudol skúsenosti v rámci tvorby národnej legislatívy a implementácie práva EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa a vnútorného trhu EÚ.

Niekoľko rokov pôsobil ako zástupca SR v expertných skupinách Európskej Komisie zaoberajúcich sa revíziou sekundárneho práva EÚ a tvorbou nových právnych predpisov.

Je autorom komentára k zákonu č.102/2014 Z.z., ako i mnohých interpretačných článkov a publikácií z vydavateľstva Poradca Podnikateľa. V súčasnosti sa okrem výkonu advokácie venuje aj lektorskej, konzultačnej a prednášateľskej činnosti.

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

Z publikačnej činnosti vám vyberáme napríklad:

KOMENTÁR K ZÁKONU: Petrinec F., Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Komentár k zákonu; Poradca podnikateľa; Žilina 2014; ISSN-1337-4966, aktualizácia č. 109.

Zákaz skúšania odevov a vrátenie peňazí

apríl, 2020, Právne Noviny,ISSN 2454-0048, https://www.pravnenoviny.sk/zakaz-skusania-odevov-a- vratenie-penazi

Nekalé obchodné praktiky

júl, 2017, Právne Noviny,ISSN 2454-0048, https://www.pravnenoviny.sk/nekale-obchodne-praktiky

Platobné služby- poskytovanie darčekových kariet

marec, 2019, Právne Noviny,ISSN 2454-0048, https://www.pravnenoviny.sk/platobne-sluzby- poskytovanie-darcekovych-kariet

Ako je možné „optimalizovať“ náklady podnikateľa pri plnení spotrebiteľských zákonov?

apríl, 2020, Právne Noviny,ISSN 2454-0048, https://www.pravnenoviny.sk/ako-je-mozne- optimalizovat-naklady-podnikatela-pri-plneni-spotrebitelskych-zakonov

Mobilné aplikácie a pravidlá ich používania

február, 2019, Právne Noviny,ISSN 2454-0048, https://www.pravnenoviny.sk/mobilne-aplikacie-a- pravidla-ich-pouzivania

Hotelové právo: Evidencia úrazov

marec, 2019, Právne Noviny,ISSN 2454-0048, https://www.pravnenoviny.sk/hotelove-pravo-evidencia- urazov

GDPR a vernostné programy obchodníkov

máj, 2019, Právne Noviny,ISSN 2454-0048, https://www.pravnenoviny.sk/gdpr-vernostne-programy- obchodnikov

Nový zákon o hazardných hrách

marec 2019, EPI/Poradca Podnikateľa, ISSN 2644-467, https://www.epi.sk/clanok-z-titulky/Novy- zakon-o-hazardnych-hrach-2019-tt2019.htm

Nová úprava premlčania spotrebiteľských nárokov

január, 2019, EPI/Poradca Podnikateľa, ISSN 2644-4674, https://www.epi.sk/clanok-z-titulky/Nova- uprava-premlcania-spotrebitelskych-narokov-tt.htm

GDPR: Porušenie ochrany osobných údajov

august, 2019, EPI/Poradca Podnikateľa, ISSN 2644-4674

https://www.epi.sk/clanok-z-titulky/gdpr-porusenie-ochrany-osobnych-udajov-tt.html

Ochrana osobnosti vs. ochrana osobných údajov a právo na zabudnutie

jún, 2018, Právne Noviny,ISSN 2454-0048.

Prvý vážny zásah pre UBER udelený právom EÚ

máj, 2017, Právne Noviny,ISSN 2454-0048.

Nový prístup v riešení sporov spotrebiteľov s obchodníkmi

január, 2016, EPI/Poradca Podnikateľa, ISSN 2644-4674

Information and Communication Flow and Deposit Control (realisation of the „Patriot Act“ in the EU enviroment) – Filip Petrinec, Faculty of Management, Comenius University in Bratislava

March 20, 2013, Online Privacy Conference, Malta 2013: Consenting to your Future

Petrinec F.; Cloud Computing a jeho miesto v súčasnej informačnej spoločnosti; Procesno-právne predpisy a ich vplyv na efektivitu konania orgánov verejnej moci,

Zborník z medzinárodnej konferencie; 2012. ISBN 978-80-89267-89-7