+421 951 826 024
·
info@artelegal.sk
·
09:00-18:00

Zákony Slovenskej republiky predstavujú právnu spleť predpisov, ktoré však nie sú vytvorené len činnosťou samotnej Národnej rady SR. Nakoľko sme členmi Európskej únie, platí u nás aj právo EÚ, ktoré pozostáva najmä z Nariadení EÚ a Smerníc EÚ.

Práve Smernice sú právnym predpisom, ktorý Európska únia síce vytvára, avšak ich normatívne znenie a povinnosti z nich vyplývajúce je potrebné „preniesť“ do národného práva v podobe tzv. transpozície do zákonov Slovenskej republiky.

Jednou z týchto Smerníc je aj 1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorá bola transponovaná do nášho zákona č. 492/2009 Z. z. Zákon o platobných službách.

Tento zákon je pomerne rozsiahlym predpisom zameraným na poskytovanie platobných služieb, platobných kariet, elektronických peňazí, ale aj špecifickej formy platenia nehmotnými prostriedkami, ktorými sú darčekové karty „nabité“ určitou finančnou hodnotou.

Model fungovania darčekových kariet robí navonok dojem, že ide právny inštitút poukážky v zmysle §535 Občianskeho zákonníka. Pravda je však taká, že sem zasahuje aj regulácie ustanovená zákonom o platobných službách.

Konkrétne ide o to, že darčekové karty nie sú považované za platobné prostriedky ani za platobnú službu, avšak zákon o platobných službách na ne aj tak platí. Hoci len sčasti.

Zákon v prípade poskytovateľa darčekových kariet uvádza viacero administratívnych povinností. Jednou z nich je napríklad povinnosť registrovať sa na Národnej banke Slovenska a to ešte pred začatím poskytovania služieb resp. pred začatím poskytovania darčekových kariet spotrebiteľom.

Ďalej nepriamo zo zákona vyplýva aj povinnosť vypracovať Všeobecné obchodné podmienky na poskytovanie a prevádzku darčekových kariet.

Takisto aj povinnosť mať uzavretú obchodnú zmluvu so subjektom, ktorý má darčekové karty poskytovať alebo zastrešovať peňažné toky súvisiace s nákupom tovarov a služieb prostredníctvom darčekových kariet.

Ako poskytovateľ darčekových kariet musíte mať ustanovenú aj kontaktnú osobu voči Národnej banke Slovenka a prirodzene musíte dodržiavať aj povinnosti vyplývajúce
z právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa, čo môže byť veľmi náročné. Poskytovateľa darčekových kariet čakajú aj iné povinnosti.

Všetky povinnosti však patria do tzv. regulovanej oblasti súkromného práva a teda ich nesplnenie môže byť postihnuté vysokými pokutami.

Tieto právne výzvy však majú svoje riešenie. V prípade akýchkoľvek Vašich otázok ma neváhajte kontaktovať.

kontaktujte nás:
info@artelegal.sk