Hotely a spracúvanie úrazov v súlade s GDPR

Evidencia úrazov v hoteloch je dôležitá najmä pre hotel samotný. Chránite sa tak pred možnými žalobami za škodu spôsobenú návštevníkunsplashovi alebo náhradu tejto škody môžte výrazne znížiť.

Úrazy v hoteloch a v ich športových alebo rekreačných zariadeniach sú častým problémom, s ktorým sa každý manažér hotela musí vysporiadať.

Nejde len o zaznamenanie týchto úrazov, aby sa im v budúcnosti zabránilo. Zaznamenanie úrazov a ich priebehu je predovšetkým dôležité pre hotel a ochranu jeho postavenia pre prípad žaloby zo strany zraneného návštevníka.

Pre účely zaznamenávania úrazov hotely často používajú tzv. knihu úrazov. Táto kniha je bežne dostupná v obchodoch s kancelárskymi potrebami a obvykle obsahuje nasledujúce informácie:

  1. Dátum záznamu
  2. Meno a priezvisko zranenej osoby
  3. Popis úrazu (čas, miesto, charakter zranenia atď.)
  4. Meno, priezvisko a podpis zranenej osoby, svedka a osoby, ktorá záznam vykonala
  5. Podniknuté opatrenia

Je potrebné upozorniť, že aj keď ide o štandardnú knihu, jej jednotlivé stĺpce a požadované osobné údaje nemusia byť v súlade s Nariadením GDPR. Ak kupujete podobné nástroje na spracovanie osobných údajov, ako je napríklad táto kniha úrazov, odporúčame byť veľmi opatrný a zistiť, či rozsah a spôsob spracovania osobných údajov sú v súlade s Nariadením GDPR.

Vo všeobecnosti odporúčame anonymizovať osobné údaje čo najviac.

Avšak účelom spracovania osobných údajov v prípade knihy úrazov je predovšetkým získanie dôkazu o priebehu úrazu s cieľom potenciálnej oslobodenia hotela od zodpovednosti za vznik úrazu.

Je však tiež potrebné vymedziť právny základ spracovania osobných údajov v tomto prípade. Ide o oprávnený záujem prevádzkovateľa hotela chrániť svoje práva a oprávnené záujmy. Samotné spracovanie má v prípade knihy úrazov dva rozmery:

a. Hotel spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby.

V tomto prípade sa spolieha na oprávnený záujem a nemusí sa vyžadovať dobrovoľný podpis dotknutej osoby. Aj v tomto prípade však musí dotknutá osoba byť informovaná o podmienkach spracovania osobných údajov v súlade s článkom 13 Nariadenia GDPR. Na zachovanie právnej relevantnosti záznamu ako dôkazu je potrebné získať svedectvá od svedkov.

Tu však môže vzniknúť problém, ak svedok alebo zapisovateľ neskôr odvolajú svoj súhlas so zaznamenaním nimi poskytnutých údajov.  To by mohlo ohroziť dôležitý dôkaz hotela v prípade žaloby na náhradu škody alebo zdravotnej ujmy zo strany poškodeného zákazníka. Aj táto situácia je však riešiteľná.

b. Hotel spracúva osobné údaje so súhlasom dotknutej osoby.

V tomto prípade ide o situáciu, keď dotknutá osoba (zranený) alebo jej zákonný zástupca súhlasí vlastnoručným autorizovaním záznamu o priebehu úrazu.

Je to špecifická situácia, pretože záznam obsahuje informácie o zdravotnom stave dotknutej osoby, čo spadá do osobitnej kategórie osobných údajov. Na takýto súhlas sa vzťahuje špecifická forma súhlasu, ktorú treba dodržať v súlade s Nariadením GDPR, inak hrozia vážne sankcie.

Tento postup je odôvodnený tým, že záznam obsahuje aj informácie o zdravotnom stave dotknutej osoby.

Aj v tomto prípade je potrebné splniť informačnú povinnosť.

Zaznamenávanie úrazov, ich príčin a priebehu je pre hotely veľmi dôležité. Je však špecifické v tom, že zahŕňa spracovanie informácií o zdravotnom stave návštevníkov, čo podlieha prísnejšiemu režimu spracovania osobných údajov ako „bežné údaje“.

Dodržanie Nariadenia GDPR je možné zabezpečiť pomocou právnych služieb, ktoré Vám pripravia potrebnú dokumentáciu šitú na mieru podmienok Vášho hotela.

Kontaktujte nás na: info@artelegal.sk