Darčekové karty a zákonné povinnosti

Darčekové karty patria medzi špeciálny druh platobného nástroja, ktorý je možné použiť v obmedzenej sieti obchodov. Môže ísť o sieť toho istého predajcu, ale aj o sieť viacerých rôznych predajcov, ktorí pôsobia napríklad v obchodných centrách. Nakoľko darčekové karty sústreďujú finančné hodnotu, tak aj tieto navonok jednoduché platobné nástroje sú regulované mnohými zákonnými požiadavkami.

Právne predpisy Slovenskej republiky tvoria zákony, ktoré nie sú vytvorené len Národnou radou SR.

Keďže sme súčasťou Európskej únie, platí na Slovensku aj právo EÚ, ktoré sa skladá z Nariadení a Smerníc EÚ. Smernice sú právnymi predpismi, ktoré vytvára Európska únia. Musia byť však „prenesené“ do národného práva prostredníctvom transpozície do slovenských zákonov.

Jednou z týchto Smerníc je aj Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorá bola transponovaná do zákona č. 492/2009 Z. z. – Zákon o platobných službách.

Tento zákon sa zaoberá poskytovaním platobných služieb, platobných kariet, elektronických peňazí a aj osobitným spôsobom platby pomocou nehmotných prostriedkov, akými sú darčekové karty s určitou finančnou hodnotou.

Darčekové karty sa na prvý pohľad môžu zdať ako právna alternatíva k tzv. poukážke podľa §535 Občianskeho zákonníka. Avšak, zákon o platobných službách ide omnoho ďalej, nakoľko upravuje aj ich reguláciu.

Hoci darčekové karty nie sú považované za platobné prostriedky ani za platobné služby, zákon o platobných službách sa na ne vzťahuje.

Zákon pre poskytovateľov darčekových kariet stanovuje viacero právnych povinností. Jednou z týchto povinností je napríklad povinnosť zaregistrovať sa u Národnej banky Slovenska pred začatím poskytovania služieb alebo pred začatím poskytovania darčekových kariet spotrebiteľom.

Okrem toho, zákon nepriamo vyžaduje aj vypracovanie Všeobecných obchodných podmienok pre poskytovanie a prevádzku darčekových kariet. Takisto sa vyžaduje uzavretie obchodnej zmluvy so subjektom, ktorý má poskytovať alebo spravovať peňažné transakcie súvisiace s nákupom tovarov a služieb prostredníctvom darčekových kariet.

Ak ste poskytovateľom darčekových kariet, musíte mať aj kontaktnú osobu pre Národnú banku Slovenska a samozrejme dodržiavať aj povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa, čo môže byť veľmi náročné.

Poskytovateľov darčekových kariet čakajú aj ďalšie povinnosti. Všetky tieto povinnosti patria do tzv. regulovanej oblasti súkromného práva a ich nedodržanie môže byť sankcionované vysokými pokutami.

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať na info@artelegal.sk.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *