+421 951 826 024
·
info@artelegal.sk
·
09:00-18:00

By

JUDr. Filip Petrinec PhD.
Selling an apartment or other real estate may seem easy, but it also carries risks that you may not have heard of.
Read More
Predaj bytu alebo inej nehnuteľnosti sa môže javiť jednoducho, avšak nesie so sebou aj riziká, o ktorých ste možno nepočuli.
Read More
Loyalty programs are part of the frequent marketing activities of many merchants. Their main goal is to expand marketing campaigns and activities of merchants, favor customers in repeat purchases or reduce the purchase price in the form of discounts, vouchers or dual reduced prices provided for the benefit of members of the loyalty program.
Read More
Vernostné programy patria k frekventovaným marketingovým činnostiam mnohých obchodníkov. Ich cieľom je predovšetkým rozšírenie marketingových kampaní a aktivít obchodníkov, zvýhodnenie zákazníkov pri opakovaných nákupoch alebo zníženie kúpnej ceny v podobe zliav, poukážok alebo duálnych znížených cien poskytovaných v prospech členov vernostného programu.
Read More
Úrazy v hoteloch a ich športových či rekreačných zariadenia sú frekventovaným problémom, ktorý musí každý manažér hotela riešiť. Nejde len o zaznamenanie tohto úrazu v záujme toho, aby sa im v budúcnosti predchádzalo zo strany hotela. Potreba zaznamenať úraz a jeho priebeh je predovšetkým prvoradým záujmom hotela a ochrany jeho práv pri možnej žalobe zo...
Read More
Injuries in hotels and their sports or leisure facilities are a frequent problem that every hotel manager has to deal with. It is not just a matter of recording this accident in order to be prevented by the hotel in the future. The need to record the accident and its course is primarily the primary...
Read More
Ochrana spotrebiteľa predstavuje oblasť súkromnoprávnych vzťahov medzi obchodníkom a jeho zákazníkom, vystupujúcim v pozícii bežného človeka nakupujúceho tovary a služby. Hoci vzťah so zákazníkom je založený na súkromnom princípe, platí aj to, že do tohto vzťahu zasahuje aj zákonná regulácia. Právo teda ustanovuje nielen pravidlá pre zmluvný vzťah, ale aj spôsob akým má obchodník k...
Read More
Consumer protection is an area of private law relations between a trader and his customer, acting as an ordinary person purchasing goods and services. Although the relationship with the customer is based on a private principle, it is also true that the law also interferes with this relationship. The law therefore lays down not only...
Read More
1 2