+421 951 826 024
·
info@artelegal.sk
·
09:00-18:00

Advokátske informácie

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ VÝKONOM ADVOKÁCIE 

POISTNÁ ZMLUVA č. 610/682233-4

Toto poistenie sa riadi ustanoveniami poistnej zmluvy, Všeobecných poistných podmienok pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom advokácie a ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

POISŤOVATEĽ:

Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26, Slovenská republika
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 757/B IČO: 31 383 408, DIČ: 2020843561, IČ pre DPH: SK7120001559

a

POISTNÍK:

Advokát: JUDr. Filip Petrinec, PhD.

IČ: SAK 8297

IČO: 51146363

sídlo: Bratislava 1, Vysoká 14, 81106

Poistná suma: 100 000,00 €

 

Poskytovateľ právnych služieb

a prevádzkovateľ webového sídla:

JUDr. Filip Petrinec, PhD., advokát

Zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou IČ: SAK 8297

IČO: 51146363

sídlo: Bratislava 1, Vysoká 14, 81106

+421 951 826 024, info@artelegal.sk

Adresa

Vysoká 14, 811 06, Bratislava, Slovakia

  • info@artelegal.sk
  • +421 951 826 024