identifikačné údaje advokáta

JUDr. Filip Petrinec, PhD.

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ VÝKONOM ADVOKÁCIE POISTNÁ ZMLUVA č. 610/682233-4 

Toto poistenie sa riadi ustanoveniami poistnej zmluvy, Všeobecných poistných podmienok pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom advokácie a ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

POISŤOVATEĽ: Wüstenrot poisťovňa, a.s. Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26, Slovenská republika Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 757/B IČO: 31 383 408, DIČ: 2020843561, IČ pre DPH: SK7120001559 

POISTNÍK: Advokát: JUDr. Filip Petrinec, PhD. IČ: SAK 8297 IČO: 51146363 sídlo: Dostojevského rad 1  Bratislava, 811 09  

Poistná suma: 100 000,00 € 

Poskytovateľ právnych služieb a prevádzkovateľ webového sídla: 

JUDr. Filip Petrinec, PhD., advokát Zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou IČ: SAK 8297 IČO: 51146363 

sídlo: Dostojevského rad 1  Bratislava, 811 09, +421 951 826 024, info@artelegal.sk Adresa: Dostojevského rad 1  Bratislava, 811 09   Slovakia 

info@artelegal.sk +421 951 826 024